Az általános iskoláról

„Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.”
(Szentgyörgyi Albert)

Iskolánk a város szívében, a belvárosban található. A tanítás két patinás épületben folyik. Miskolc egyik legrégibb oktatási intézménye a miénk.

A Dayka Gábor úti épületbe 1875-től járnak diákok, ez volt az Állami Polgári Leányiskola. Első igazgatója Istvánffy Gyula volt, a korszak egyik legkiválóbb néprajzkutatója, a palóc népélet jelentős ismerőjeként vonult be a tudománytörténetbe. Itt tanított Kaffka Margit írónő is irodalmat és gazdaságtant.

A Kis-Hunyad úti épületben az 1909/1910-es tanévben kezdődött meg az oktatás. A kor követelményeinek megfelelő, a modern építészet minden kellékével ellátott, kényelmes, kétemeletes épületet vehettek birtokukba a tanulók. Nagy szüksége volt a városnak erre az iskolára, mert az 1894-es statisztikák szerint Miskolcon 640 tanköteles nem volt beiskolázható tanterem hiány miatt.

Ez a szép, új iskolaépület az I. világháború után nehéz időszakot élt meg. Kórház működött itt, majd 1919-ben a vöröskatonák szálláshelye volt. 1919 szeptemberétől 1928-ig az Eperjesi Evangélikus Tanítóképzőnek adott helyet a második emeleten. 1943-tól 1947-ig ismét tábori kórház az épület, a tanulókat a környék iskoláiban helyezték el ezen időszakokban.

Az államosítás után a két épület még mindig önálló iskola, de a tornatermet közösen használták.

1963-ban a 3. Számú Általános Iskola a Művelődési Minisztériumtól kért engedélyt, hogy felvehesse az Istvánffy Gyula nevet, így állítva emléket kiváló igazgatójának 100. születési évfordulójára.

1970 korszakhatár a két intézmény életében: összevonták az Istvánffy Gyula Leányiskolát és a Kis-Hunyad utcai Fiúiskolát, új nevünk: 4. Számú Istvánffy Gyula Általános Iskola.

1996-ban bővült újra tanulói létszámunk és tantestületünk, hiszen befogadtuk a másik nagymúltú iskolát, a Nagyváthyt.

7 évig a Fazekas Általános Iskola tagintézményeként működtünk.

2011. szeptember 1-től az Evangélikus Egyház gondozásába kerültünk, a Kossuth Lajos Evangélikus Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola általános iskolája lettünk.

A város legrégibb oktatási intézményében igyekszünk a nagyhírű elődeink szellemében magas színvonalú, de gyerekszerető oktató-nevelő munkát végezni.

Oktatásunkról, képzésünkről

Iskolánkban keresztény értékeken alapuló gyermekközpontú nevelés folyik. Minden gyerek felekezetének megfelelő hitoktatásban részesül heti 2 órában.

Minden gyerekről feltételezzük, hogy valamiben tehetséges. Lehetőséget biztosítunk számukra, hogy a tehetségüket kibontakoztathassák.

Tanórai foglalkozások keretében:

  • 1-8. évfolyamon matematika tantárgyból emelt óraszámú oktatást heti 5 órában,
  • magyar nyelv és irodalom tantárgyat alsó tagozaton heti 8, 5. osztályban heti 5, 6-8. osztályban heti 4 órában oktatunk,
  • informatikát tanítunk – amennyiben szükségeltetik csoportbontásban - heti 1 órában,
  • idegen nyelv tanulása első évfolyam 2. félévétől alsó tagozaton heti 3, felső tagozaton heti 5 órában történik. Angol és német nyelvek oktatását tervezzük a következő tanévben.

Tanórán kívüli kötelező foglalkozások:

A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók fejlesztési foglalkozáson vesznek részt, mely foglalkozásokat megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus vezeti.

Tanórán kívül választható foglalkozások keretében:

  • tanulószoba 5-8. évfolyamon,
  • testedzés,
  • fejlesztő foglalkozások,
  • reál műveltségi területről informatika, matematika, természettudományi szakkör,
  • művészeti területről vizuális kultúra, szolfézs-, zene-, néptánc oktatást választhatják tanulóink.

Környezeti nevelésünk célja, hogy elősegítsük a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását. Ennek érdekében heti 2 órában tanulják tanulóink a természetismeret tantárgyat.